امتحان ورودی دانشگاههای ترکیه

 آنکارا:

دانشگاه آنکارا:

تاریخ شروع مراجعات:  

 2009/06/22 =1388/04/01

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/07/03=1388/04/12

تاریخ نتایج مراجعات:

2009/08/21=1388/05/30

سایت فرم مراجعات:

از اینترنت به صورت آن لاین پر میشود...

سایت راهنمای مراجعات:

http://oidb.ankara.edu.tr/mID=9&d=oku&id=54

سایت مراجعه اینترنتی:

http://yos.ankara.edu.tr/auapp

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

50 TL به حساب Akbank شعبه Tandoğan شماره حساب:395-99615

حداقل نمره برای مراجعه:

                     50 puan                            

نمرات سالهای قبل:

               موجود نیست...

سایت اعلام نتیجه:

              http://oidb.ankara.edu.tr       

 دانشگاه آتلم(خصوصی):             

تاریخ شروع مراجعات:

............

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/08/25=1388/06/25

تاریخ اعلام  نتایج مراجعات:

موجود نمیباشد...

سایت فرم مراجعات:

http://iro.atilim.edu.tr/Yabancı uyruklu başvuru formu.doc

سایت راهنمای مراجعات:

             http://iro.atilim.edu.tr/yuob-tr.htm

سایت مراجعه اینترنتی:

موجود نمیباشد...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

Banka: İş Bankası Kavaklıdere Şubesi   
Hesap no: 3417932, 50 Dolar

حداقل نمره برای مراجعه:

40 puan                                

نمرات سالهای قبل:

موجود نمیباشد...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میشود...

 

دانشگاه باش کنت (خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

2009/07/13=1388/04/22

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/08/10=1388/05/19

تاریخ اعلام  نتایج مراجعات:

موجود نمیباشد...

سایت فرم مراجعات:

http://ogrisl.baskent.edu.tr/yos/2009/2009form.doc

سایت راهنمای مراجعات:

http://ogrisl.baskent.edu.tr/yos/2009/2009yoskosullar.doc

سایت مراجعه اینترنتی:

موجود نمیباشد...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

Banka: Denizbank Bahçelievler Şubesi ve Denizbank Başkent Üniversitesi Şubesi
Hesap no: 3010-796910-361 ,100 dolar

حداقل نمره برای مراجعه:

              40 puan

نمرات سالهای قبل:

موجود نمیباشد...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...

 

دانشگاه بیل کنت(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

..............

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/06/30=1388/04/09

تاریخ نتایج مراجعات:

موجود نمیباشد...

سایت فرم مراجعات:

http://bilkent.edu.tr/bilkent/academic/international/fulltime_app.doc

سایت راهنمای مراجعات:

http://bilkent.edu.tr/bilkent/academic/international/fulltime_app.doc

سایت مراجعه اینترنتی:

موجود نمیباشد...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

بدون هزینه...

حداقل نمره برای مراجعه:

         40 puan

نمرات سالهای قبل:

موجود نمیباشد...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...

 

دانشگاه قاضی:

تاریخ شروع مراجعات:

2009/07/06=1388/04/15

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/07/24=1388/05/02

تاریخ نتایج مراجعات:

موجود نمیباشد...

سایت فرم مراجعات:

http://www.ogris.gazi.edu.tr/2009_10_yos/2009_10_basvuru.doc

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.ogris.gazi.edu.tr/sayfa.php?id=243

سایت مراجعه اینترنتی:

موجود نمیباشد...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

Banka: Akbank Gazi Üniversitesi Şubesi  Hesap no: 118190

با پست:۱۰۰ دلار و در مراجعه شخصی ۷۵دلار میباشد

حداقل نمره برای مراجعه:

http://www.ogris.gazi.edu.tr/2009_10_yos/2009_10_kontenjan.doc

نمرات سالهای قبل:

موجود نمیباشد...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...

 

دانشگاه هاجت تپه:

 

تاریخ شروع مراجعات:

...............

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/08/07=1388/06/16

تاریخ نتایج مراجعات:

قبل از 2009/08/17=1388/06/26

سایت فرم مراجعات:

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/web_alt_sayfalar/docs/yos_2009_basvuru_formu.doc

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/web_alt_sayfalar/docs/yos_2009_kosullar.doc

سایت مراجعه اینترنتی:

موجود نمیباشد...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

100 Dolar  Bank: Yapı Kredi Bankası Hacettepe ŞubesiHesap no: 81870134

حداقل نمره برای مراجعه:

پزشکی و دندانپزشکی:70 و داروسازی 60و رشته های مهندسی 50 و دیگر رشته ها 40 میباشد.

نمرات سالهای قبل:

موجود نمیباشد...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...

 

دانشگاه خاورمیانه(ODTÜ):

تاریخ شروع مراجعات:

اولین مراجعه:...........

دومین مراجعه:..........

تاریخ خاتمه مراجعات:

اولین مراجعه:2009/07/03=1388/04/12

دومین مراجعه:......................

تاریخ نتایج مراجعات:

2009/08/14=1388/05/23

سایت فرم مراجعات:

http://www.oidb.metu.edu.tr/basvuru formu09-10.doc

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.oidb.metu.edu.tr/yabkabul.html

سایت مراجعه اینترنتی:

موجود نمیباشد...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

50 Dolar: Banka: İş Bankası ODTÜ Şubesi ,Hesap Numarası: 4229-3123036
Swift Code: ISBKTRIS

حداقل نمره برای مراجعه:

رشته های مهندسی و معماری واقتصادی و اداری 60

دیگر رشته ها:55 میباشد.

نمرات سالهای قبل:

http://www.oidb.metu.edu.tr/basvuru/Taban puanlar.xls

Odtü شعبه قبرس:

http://www.kkk.odtu.edu.tr/prospective/

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...

دانشگاه چانکایا(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

..........

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/08/7=1388/05/16

تاریخ نتایج مراجعات:

موجود نمیباشد...

سایت فرم مراجعات:

موجود نمیباشد...

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.cankaya.edu.tr/duyuru/yabanciUyruk2009.php

سایت مراجعه اینترنتی:

موجود نمیباشد...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

60 TL, Banka: Vakıflar Bankası Meşrutiyet Şubesi   
Hesap no: 00158007260429262

حداقل نمره برای مراجعه:

40 puan

نمرات سالهای قبل:

موجود نمیباشد...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...

دانشگاه TOBB(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

موجود نمیباشد...

تاریخ خاتمه مراجعات:

موجود نمیباشد...

تاریخ نتایج مراجعات:

موجود نمیباشد...

سایت فرم مراجعات:

http://www.oim.etu.edu.tr/files/tobb_etu_yabanciogrencibasvuru.doc

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.oim.etu.edu.tr/index.php?page=10&lang=trTR&rev=11-03-10,

سایت مراجعه اینترنتی:

موجود نمیباشد...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

بدون هزینه...

حداقل نمره برای مراجعه:

40 puan

نمرات سالهای قبل:

موجود نمیباشد...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...

استانبول:

دانشگاه ایشیک(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات

2009/06/05=1388/03/15

تاریخ خاتمه مراجعات

2009/08/23=1388/07/01

تاریخ نتایج مراجعات

موجود نمیباشد...

سایت فرم مراجعات

http://registrar.isikun.edu.tr/tr/download/formlar/
FOREIGN_STUDENTS_APPLICATION_FORM.doc

سایت راهنمای مراجعات

http://registrar.isikun.edu.tr/tr/
basvuru_kabul/yabanci_uy_ogrenci.html

سایت مراجعه اینترنتی

موجود نمیباشد...

هزینه مراجعه و حساب بانکی

بدون هزینه...

حداقل نمره برای مراجعه

40 puan

نمرات سالهای قبل

موجود نمیباشد...

سایت اعلام نتیجه

بعدا اعلام میگردد...

 

دانشگاه استانبول:

تاریخ شروع مراجعات:

2009/06/22=1388/04/01

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/07/03=1388/04/12

تاریخ نتایج مراجعات:

موجود نمیباشد...

سایت فرم مراجعات:

http://www.istanbul.edu.tr/genel/idari/
Ogrenciisleri/2009-2010YOS/basvuru_formu.doc

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.istanbul.edu.tr/genel/idari/
Ogrenciisleri/2009-2010YOS/yos_basvuru.htm

سایت مراجعه اینترنتی:

موجود نمیباشد...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

100 TL, Banka: Ziraat Bankası Beyazıt Şubesi
Hesap no: 44782285-5012

حداقل نمره برای مراجعه:

موجود نمیباشد...

نمرات سالهای قبل:

موجود نمیباشد...

سایت اعلام نتیجه:

موجود نمیباشد...

 

دانشگاه استانبول تکنیک(İTÜ) :

تاریخ شروع مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ خاتمه مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

اعلام نشده...

سایت راهنمای مراجعات:

اعلام نشده...

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

اعلام نشده...

حداقل نمره برای مراجعه:

اعلام نشده...

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

اعلام نشده...

 

دانشگاه استانبول کولتور(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ خاتمه مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

اعلام نشده...

سایت راهنمای مراجعات:

اعلام نشده...

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

اعلام نشده...

حداقل نمره برای مراجعه:

اعلام نشده...

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

اعلام نشده...

 

دانشگاه استانبول بیلگی(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ خاتمه مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

اعلام نشده...

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.bilgi.edu.tr/pages/statics.asp?mmi=11&stbl=sub9&id=11&sid=
54&r=17.06.2009+11:08:46

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

اعلام نشده...

حداقل نمره برای مراجعه:

اعلام نشده...

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

اعلام نشده...

 

دانشگاه مال تپه(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

2009/05/18=1388/02/28

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/07/20=1388/04/29

تاریخ نتایج مراجعات:

2009/07/27=1388/05/05

سایت فرم مراجعات:

http://ogis.maltepe.edu.tr/files/file/2009_YOS_Basvuru_Formu.doc

سایت راهنمای مراجعات:

http://ogis.maltepe.edu.tr/tr/node/197

سایت مراجعه اینترنتی:

موجود نمیباشد...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

بدون هزینه...

حداقل نمره برای مراجعه:

40 puan

نمرات سالهای قبل:

موجود نمیباشد...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...

 

دانشگاه کوچ(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ خاتمه مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

اعلام نشده...

سایت راهنمای مراجعات:

اعلام نشده...

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

اعلام نشده...

حداقل نمره برای مراجعه:

اعلام نشده...

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

اعلام نشده...

 

دانشگاه باهجه شهیر(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ خاتمه مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

اعلام نشده...

سایت راهنمای مراجعات:

اعلام نشده...

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

اعلام نشده...

حداقل نمره برای مراجعه:

اعلام نشده...

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

اعلام نشده...

 

دانشگاه بی کنت(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

2009/05/18=1388/02/28

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/07/20=1388/04/29

تاریخ نتایج مراجعات:

2009/07/27=1388/05/05

سایت فرم مراجعات:

http://www.beykent.edu.tr/
dosyalar/ogrenci_isleri/ogrenci_isleri_yos_ile_gelen_
ogrenciler_icin_basvuru_formu_eng.doc

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.beykent.edu.tr/sayfagoster.aspx?sayfa =348&AspxAutoDetectCookieSupport=1

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

بدون هزینه...

حداقل نمره برای مراجعه:

40 puan

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...

 

دانشگاه بوغاز ایچی:

تاریخ شروع مراجعات:

2009/07/06=1388/04/15

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/07/10=1388/04/19

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

اعلام نشده...

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.boun.edu.tr/announce/yos_tur.html

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

اعلام نشده...

حداقل نمره برای مراجعه:

اعلام نشده...

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

اعلام نشده...

 

دانشگاه دوغوش(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

2009/07/06=1388/04/15

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/08/21=1388/05/30

تاریخ نتایج مراجعات:

2009/08/28=1388/06/06

سایت فرم مراجعات:

http://www.dogus.edu.tr/pdf/ogrenci/YabanciUyrukluForm.pdf

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.boun.edu.tr/announce/yos_tur.html

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

بدون هزینه...

حداقل نمره برای مراجعه:

40 puan

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...

 

دانشگاه فاتیح(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

...........

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/08/07=1388/05/16

تاریخ نتایج مراجعات:

2009/08/12=1388/05/20

سایت فرم مراجعات:

http://dis.fatih.edu.tr/store/docs/511196_GnRT5hUm.doc

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.fatih.edu.tr/?ogrenci_isleri,691,690

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

50 Dolar, Banka: Bank Asya Güneşli ŞubesiHesap no:           6-7543-34

حداقل نمره برای مراجعه:

اعلام نشده...

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...

 

دانشگاه گالاتاسارای(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ خاتمه مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

اعلام نشده...

سایت راهنمای مراجعات:

اعلام نشده...

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

اعلام نشده...

حداقل نمره برای مراجعه:

اعلام نشده...

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

اعلام نشده...

 

دانشگاه حلیج (خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ خاتمه مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

اعلام نشده...

سایت راهنمای مراجعات:

http://erasmus.halic.edu.tr/en/international_
students/international_undergraduate.asp

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

اعلام نشده...

حداقل نمره برای مراجعه:

40puan 

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

اعلام نشده...

 

دانشگاه استانبول آرل(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ خاتمه مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

اعلام نشده...

سایت راهنمای مراجعات:

اعلام نشده...

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

اعلام نشده...

حداقل نمره برای مراجعه:

اعلام نشده...

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

اعلام نشده...

 

دانشگاه استانبول آیدین(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ خاتمه مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

اعلام نشده...

سایت راهنمای مراجعات:

اعلام نشده...

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

اعلام نشده...

حداقل نمره برای مراجعه:

اعلام نشده...

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

اعلام نشده...

 

دانشگاه کادیر هاس (خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ خاتمه مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

اعلام نشده...

سایت راهنمای مراجعات:

اعلام نشده...

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

اعلام نشده...

حداقل نمره برای مراجعه:

اعلام نشده...

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

اعلام نشده...

 

دانشگاه استانبول بیلیم (خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

2009/07/06=1388/04/15

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/07/31=1388/05/09

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

http://www.istanbulbilim.edu.tr/yu-basvuru.pdf

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.istanbulbilim.edu.tr/yu-kosullar.pdf

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

100TL: Banka: Akbank Şişli Ticari Şubesi
Hesap no: 56039                                         
برای هر 3 انتخاب 

حداقل نمره برای مراجعه:

اعلام نشده...

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...

 

دانشگاه مارمارا:

تاریخ شروع مراجعات:

2009/06/29=1388/04/08

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/07/10=1388/04/19

تاریخ نتایج مراجعات:

2009/08/03=1388/06/12

سایت فرم مراجعات:

http://www.marmara.edu.tr/dosya/basvuru-yabanci-uyruklu.doc

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.marmara.edu.tr/dosya/Yabanci_Uyruklu_
2009-2010%20ilani_son.pdf

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

بدون هزینه...

حداقل نمره برای مراجعه:

40 puan

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...

 

دانشگاه میمارسینان:

تاریخ شروع مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ خاتمه مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

اعلام نشده...

سایت راهنمای مراجعات:

اعلام نشده...

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

اعلام نشده...

حداقل نمره برای مراجعه:

اعلام نشده...

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

اعلام نشده...

 

دانشگاه اوکان (خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ خاتمه مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

اعلام نشده...

سایت راهنمای مراجعات:

اعلام نشده...

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

اعلام نشده...

حداقل نمره برای مراجعه:

اعلام نشده...

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

اعلام نشده...

 

دانشگاه اوزیگین(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

........

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/07/15=1388/04/24

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

http://apps.ozyegin.edu.tr/applications/int-ug/

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.ozyegin.edu.tr/ogrenciAdaylari/
lisansProgramlarinaYeniOgrenciKabuluYabanciUyruklu.asp

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

بدون هزینه...

حداقل نمره برای مراجعه:

45 puan

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...

 

دانشگاه سابانجی(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

.........

تاریخ خاتمه مراجعات:

      اولین مراجعه:2009/06/12=1388/03/22

      دومین مراجعه:2009/08/07=1388/05/16 

تاریخ نتایج مراجعات:

      اولین مراجعه:هفته اول جولای=10 تا 17 تیر ماه

      دومین مراجعه:هفته آخر آگوست=هفته اول شهریور

سایت فرم مراجعات:

http://www.sabanciuniv.edu/tr/ogrenci_kabul/
lisans/documents/YabanciBasvuruFormu_000.doc

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.sabanciuniv.edu/tr/?haberduyuru/goster.php?no=28610

سایت مراجعه اینترنتی:

موجود نمیباشد...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

بدون هزینه...

حداقل نمره برای مراجعه:

40 puan

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...

 

دانشگاه یلدز تکنیک(YTÜ):

تاریخ شروع مراجعات:

2009/07/13=1388/04/22

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/07/17=1388/04/26

تاریخ نتایج مراجعات:

2009/08/03=1388/05/12

سایت فرم مراجعات:

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/getfile.php?dosyano=4085

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/getfile.php?dosyano=4085

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

50 TL: Banka: İş Bankası Yıldız Üniversitesi Şubesi 
Hesap no: 1199 320 80 37

حداقل نمره برای مراجعه:

55 puan

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...

 

دانشگاه یدی تپه(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ خاتمه مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

اعلام نشده...

سایت راهنمای مراجعات:

اعلام نشده...

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

اعلام نشده...

حداقل نمره برای مراجعه:

اعلام نشده...

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

اعلام نشده...

 

                                                                 ازمیر

دانشگاه اگه:

تاریخ شروع مراجعات:

2009/07/13=1388/04/22

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/07/24=1388/05/2

تاریخ نتایج مراجعات:

2009/08/10=1388/05/19

سایت فرم مراجعات:

http://kayit.ege.edu.tr/DesktopModules/YOS/BasvuranOgrenci.aspx

سایت راهنمای مراجعات:

http://oidb.ege.edu.tr/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=23&ItemId=107

سایت مراجعه اینترنتی:

موجود نمیباشد...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

100TL: Banka: Garanti Bankası Ege Üniversitesi Kampüs Şubesi
Hesap no: 524-6298341

حداقل نمره برای مراجعه:

40 puan

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

http://oidb.ege.edu.tr/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=23&ItemId=106

 

دانشگاه ازمیر اکونومی (خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ خاتمه مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

اعلام نشده...

سایت راهنمای مراجعات:

اعلام نشده...

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

اعلام نشده...

حداقل نمره برای مراجعه:

اعلام نشده...

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

اعلام نشده...

 

دانشگاه ازمیر (خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ خاتمه مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

اعلام نشده...

سایت راهنمای مراجعات:

اعلام نشده...

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

اعلام نشده...

حداقل نمره برای مراجعه:

اعلام نشده...

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

اعلام نشده...

 

دانشگاه دوکوز ایلول (خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ خاتمه مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

اعلام نشده...

سایت راهنمای مراجعات:

اعلام نشده...

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

اعلام نشده...

حداقل نمره برای مراجعه:

اعلام نشده...

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

اعلام نشده...

 

 دانشگاه یاشار(خصوصی):

تاریخ شروع مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ خاتمه مراجعات:

اعلام نشده...

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

اعلام نشده...

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.yasar.edu.tr/en/duyurular_/international_students_general_info.pdf

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

اعلام نشده...

حداقل نمره برای مراجعه:

40 puan

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

اعلام نشده...

 

دانشگاه ازمیر یوکسک تکنولوزی:

 

تاریخ شروع مراجعات:

2009/07/01=1388/04/10

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/07/31=1388/05/09

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

http://oim.ieu.edu.tr/wp-content/YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU.pdf

سایت راهنمای مراجعات:

http://oim.ieu.edu.tr/index.php/kayit-kabul/yabanci-uyruklu-ogrenciler/

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

100Dolar:Banka: Akbank İzmir Ticari Şube
Hesap no: (836) 2544 
IBAN Kodu: TR280004600836001000002544
SWIFT Kodu: AKBKTRIS

حداقل نمره برای مراجعه:

40 puan

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...

 

  شهر چاناکاله:                 

دانشگاه چاناکاله 19 مارت:

تاریخ شروع مراجعات:

2009/06/22=1388/04/01

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/07/24=1388/05/02

تاریخ نتایج مراجعات:

2009/08/10=1388/05/19

سایت فرم مراجعات:

http://ogrisleri.comu.edu.tr/yogrencitr/forms/basvuruformu.doc

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.comu.edu.tr/ogrisleri/yogrencitr/

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

100TL:Ziraat Bankası-Çanakkale-Kordon şubesi

Hesap no:41691541-5001

حداقل نمره برای مراجعه:

40puan

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...

 

آنتپ:

دانشگاه غازی آنتپ:

تاریخ شروع مراجعات:

...........

تاریخ خاتمه مراجعات:

2009/08/07=1388/05/16

تاریخ نتایج مراجعات:

اعلام نشده...

سایت فرم مراجعات:

http://www.gantep.edu.tr/static2/intstd/20092010_application-form.xls

سایت راهنمای مراجعات:

http://www.gantep.edu.tr/static2/intstd.php

سایت مراجعه اینترنتی:

اعلام نشده...

هزینه مراجعه و حساب بانکی:

50Dolar: Adres: Garanti Bankası Gaziantep-Suburcu Şubesi Üniversite Bürosu Hesap Numarası :  069-9092053 Swift Code :      TGBATRIS

حداقل نمره برای مراجعه:

45 puan

نمرات سالهای قبل:

اعلام نشده...

سایت اعلام نتیجه:

بعدا اعلام میگردد...